Lót gót

Lót gót giày màu đen
Lót gót giày màu kem